ISOFT DMS ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

ISO/TS 16949:2002 edycja 2 stan na dzień 1 lutego 2002

Norma ISO/TS 16949:2002 została opracowana przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Sektora Motoryzacji (IATF) oraz Stowarzyszenie Japońskich Producentów Pojazdów Inc. (JAMA) przy wsparciu ze strony [podkomisji] ISO/TC 176 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.

4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji


4.2.1 Postanowienia ogólne

Dokumentacja systemu zarządzania jakością obejmować ma:
a) udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dotyczących jakości,
b) księgę jakości,
c) udokumentowane procedury wymagane przez niniejszą normę międzynarodową,
d) dokumenty wymagane przez organizację w celu zapewnienia efektywnego planowania, operacji i nadzoru nad procesami,
e) zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej (patrz 4.2.4).
UWAGA 1: W miejscach, gdzie w niniejszej normie międzynarodowej pojawia się termin udokumentowana procedura, oznacza to, że procedura ta jest ustanowiona, udokumentowana, wdrożona i utrzymywana (stosowana).
UWAGA 2: Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością może być różny w poszczególnych organizacjach w zależności od:
a) wielkości organizacji i rodzaju działalności
b) złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania, oraz
c) kompetencji personelu.
UWAGA 3 Dokumentacja może mieć dowolną formę i może być przechowywana na nośniku dowolnego rodzaju

4.2.2 Księga jakości

Organizacja ustanowi i będzie utrzymywać księgę jakości, która zawiera
a) zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem (pkt 1.2 normy ISO/TS 16949),
b) udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powoływania się na nie, oraz
c) opis wzajemnego oddziaływania pomiędzy procesami systemu zarządzania jakością.
UWAGA Powyższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich wymagań niniejszej Specyfikacji Technicznej

4.2.3 Nadzór nad dokumentacją

Dokumenty wymagane w systemie zarządzania jakością winny być nadzorowane. Zapisy dotyczące jakości są szczególnym rodzajem dokumentu i należy je nadzorować zgodnie z wymaganiami określonymi w 4.2.4
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę, aby określić konieczne środki nadzoru odnośnie:
a) zatwierdzania dokumentów pod względem ich właściwości przed ich wydaniem,
b) przeglądu i aktualizowania dokumentów odpowiednio do potrzeb, oraz ponownego ich zatwierdzania,
c) zapewnienia, że zostały zidentyfikowane zmiany oraz aktualny status zmian dokumentów,
d) zapewnienia, że odpowiednie wersje dokumentów mających zastosowanie są dostępne w miejscach ich użytkowania,
e) zapewnienia, że dokumenty są zawsze czytelne i są oznaczone we właściwy sposób,
f) zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane, oraz
g) zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów oraz odnośnie odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli są one przechowywane z jakichkolwiek powodów.

4.2.3.1 Specyfikacje techniczne
Organizacja dysponować ma procesem terminowego przeglądu, rozpowszechniania oraz wdrażania wszystkich norm/specyfikacji technicznych klientów oraz zmian opartych na wymaganym przez klienta harmonogramie. Organizacja rejestrować daty wdrożenia każdej zmiany do produkcji. Wdrażanie obejmować ma dokumenty aktualizowane.
UWAGA 1: Terminowy przegląd powinien zostać przeprowadzony tak szybko jak to możliwe i nie powinien przekraczać dwu tygodni roboczych
UWAGA 2: Zmiana wspomnianych norm/specyfikacji wymaga aktualizowanego zapisu zatwierdzenia części do produkcji, w przypadku gdy część ta wymieniona została w zapisach dotyczących projektowania lub jeśli mają one wpływ na dokumenty procesu zatwierdzania części do produkcji takie jak plan kontroli, FMEA itp.

4.2.4 Nadzór nad zapisami

Należy ustanowić i utrzymywać zapisy w celu zapewnienia dowodów zgodności z wymaganiami dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy powinny być zawsze czytelne, łatwe do zidentyfikowania odszukania. Należy ustanowić udokumentowaną procedurę określania nadzoru potrzebnego do zidentyfikowania, zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas oraz dysponowania nimi.
UWAGA 1: Termin "dysponowanie" obejmuje także usuwanie.
UWAGA 2 "Zapisy dotyczące jakości" obejmują także zapisy określone przez klienta.

4.2.4.1 Przechowywanie zapisów
Organizacja określi okresy przechowywania zapisów dla dokumentów związanych z systemami jakości oraz zapisy które są wymagane w celu spełniania co najmniej wymagań wynikających z przepisów oraz wymagań klienta.

MODUŁY